fbpx

Praktikud

Kasutustingimused

Rikardia Network OÜ, registrikoodiga 16574602, aadressiga Elupuu tee 13, Laiaküla, Viimsi vald, Harjumaa 74008 (edaspidi: Platvorm) on rakenduse „Rikardia“ (edaspidi: Rakendus) haldaja ja omanik.
Platvormi ja Rakenduse kasutajate vahelises õigussuhtes kohaldatakse allnähtuvaid kasutustingimusi (edaspidi: Kasutustingimused). Kõik Rakenduse kasutajad on Kasutustingimustega seotud.

1. Üldsätted

1.1. Rakenduse kasutamisel tekkivate õigussuhete tõlgendamisel juhinduvad pooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

1.2. Platvormil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Rakenduse veebilehel.

2. Rakenduse olemus ja kasutamise tingimused

2.1. Rakendus on Platvormi poolt loodud ja hallatav vahenduskeskkond, mis võimaldab teenuseosutajana registreerunud isikutel (edaspidi: Praktik) erinevate tööde ja teenustega (edaspidi: Teenused) osutamist ning registreeritud kasutajatel (edaspidi: Kasutajad) Teenuste ostmist.

2.2. Rakenduses Teenuse pakkumise õigus on vaid registreeritud Praktikutel. Rakendusest Teenuse tellimisel sõlmitakse teenuse osutamise leping võlaõigusseaduse kontekstis, mille poolteks on Praktik (töövõtja) ning Kasutaja (tellija).

2.3. Rakenduse kasutamine toimub Platvormi poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on Kasutajale tasuta. Tarkvaras esinevad puudused kõrvaldatakse esimesel võimalusel, kuid Rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning Platvorm ei saa garanteerida, et Rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta Platvorm kahju eest, mis tekib seoses sellega, et Rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui Kasutaja Rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

2.4. Kuna Rakendus on kõigest kommunikatsioonivahend Kasutaja ja Praktiku vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Platvorm mõjutada ega vastutada Teenuste kvaliteedi ja puuduste eest. Platvorm ei saa tagada seda, et Rakenduse kaudu Teenuste osutamine toimub alati korrektselt ja puudusteta. Platvorm ei osuta ise Teenuseid, ega vastuta Teenuste kvaliteedi eest, vaid vahendab Teenuste osutamise lepingute sõlmimist Praktikute ja Kasutajate vahel.

3. Konto registreerimine

3.1. Kasutaja registreerimisel esitab isik digitaalse liitumisavalduse (edaspidi: Liitumisavaldus), milles on toodud alljärgnevad andmed:

nimi;
soovitud parool;
elukoht/asukoht;
e-posti aadress;
telefoni number.

3.2. Kasutaja kinnitab Liitumisavalduses, et on tutvunud Rakenduse kasutustingimustega ning on vähemalt 18-aastane.

3.3. Liitumisavalduse alusel luuakse Kasutajale Rakenduse kasutajakonto (edaspidi: Konto). Konto loomisest teavitab Platvorm Kasutajat e-posti teel.

3.4. Sisselogimisel pääseb Kasutaja Kontole ligi sisestades enda e-posti aadressi ja parooli.

3.5. Konto kaitsmiseks kohustub Kasutaja hoidma oma parooli konfidentsiaalsena ning tagab, et kolmandatel isikutel ei oleks võimalust tellida Kasutaja Konto vahendusel Teenuseid Kasutajale teadmata.

3.6. Platvorm võib ilma põhjendamata keelduda Liitumisavalduse heakskiitmisest ning Konto loomisest. Platvorm võib ilma põhjendamata ning ette teatamata tühistada Kasutaja Konto ning kustutada Kasutaja ning kõik Kasutajaga seonduvad andmed Rakenduse keskkonnast.

4. Praktiku konto loomine ja Teenuse tellimine

4.1. Praktikuna liitumiseks saadab Praktik sooviavalduse aadressile info@rikardia.com (rohkem infot siin) lepingu sõlmimiseks ja Praktiku profiili aktiveerimiseks. Praktiku profiili loomiseks on vaja:

a. luua Calendly konto või edastada selle link koos seadistatud Teenuse osutamise aegadega;
b. edastada info Teenuste, nende osutamise viiside ja aadressi(de) kohta;
c. pilte, videosid, mis võimaldavad Kasutajal tutvuda Praktikuga;
d. teenuste kestvused ja maksumused;
e. Teenuste pakkumise pädevust tõendavad sertifikaadid;
f. enda tutvustus ning senine kogemus;
g. suhtluskeeled ja probleemid, mille puhul saab aidata.

4.2. Teenuse broneerimiseks ja maksmiseks teeb Kasutaja Rakenduse vahendusel otsingu, valides endale sobivad tingimused (edaspidi: Broneering).

4.3. Pärast Broneeringu teostamist saadetakse Kasutajale ja Praktikule Calendly vahendusel vastavasisuline teavitus. Teavituses on märgitud Teenuse sisu, Teenuse osutamise aeg ja koht ning Teenust osutava Praktiku andmed.

4.4. Platvorm ei vastuta Praktiku ega Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.5. Kasutaja ja Praktik võivad tühistada Tellimuse igal ajal. Juhul kui Kasutaja tühistab Tellimuse vähem kui 24 tundi enne Teenuse osutamise tähtaega või pärast Teenuse osutamise tähtaega, Broneeringu tasu tagastamisele ei kuulu, kuna Praktikul puudub võimalus broneeritud ajavahemiku täitmiseks. Platvorm saadab Kasutaja e-postiaadressile vastava summaga arve.

4.6. Kasutajal on õigus enda Broneeringut üle anda kolmandatele isikutele, juhul, kui ise Seansil ise osaleda ei saa. Arveldamine toimub antud juhul Kasutaja ja kolmanda isiku vahel.

4.7. Teenuseid osutatakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

4.8. Platvormil on õigus antud tingimusi igal ajal muuta.

5. Teenuse osutamine

5.1. Alljärgnevad tingimused on Praktiku poolt aktsepteeritud. Reguleerimata osas lähtutakse võlaõigusseaduse üldregulatsioonist.

5.2. Praktik teostab Lepingu alusel Kasutaja poolt broneeritud Teenuse. Praktik teostab Teenuse Rakenduses märgitud ajavahemikul.

5.3. Kasutaja maksab Praktikule Teenuse osutamise eest tasu vastavalt Rakenduses Praktiku poolt kehtestatud Seansi tasule.

5.4 Praktik kohustub osutama Teenust vastavalt Praktika eetikale ja teavitama Kasutajat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Teenuse osutamist (näiteks vastunäidustused, haigestumine jms).

5.5. Praktikul on õigus küsida Kasutajalt infot, mis on vajalik Teenuse osutamiseks.

5.6. Kasutaja kohustub andma Praktikule infot, mis on vajalik Teenuse osutamiseks.

5.7. Kasutajal on õigus küsida täpsustavaid küsimusi Teenuse iseloomu ja osutamise kohta või loobuda Teenusest igal hetkel.

6. Teenuse tasu

6.1. Kõik Rakenduses märgitud Teenuste hinnad on märgitud eurodes.

6.2. Teenuse tasu suuruse määrab Praktik Teenuste liikide lõikes ning see on Seansi broneerimisel nähtavad iga Praktiku profiilil.

6.3. Praktiku profiilil kajastatud Seansi tasu on lõplik ja ammendav. Praktik peab Teenuse tasust ise kinni kõik seadusega ettenähtud kohustuslikud maksud ja maksed (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku pensionikindlustuse makse jne).

7. Teenuse tasu maksmine Kasutaja poolt

7.1. Kasutaja ja Praktik võivad arveldada Platvormil pakutud teenuse eest läbi Rakenduse või Teenuse toimumise järgselt kohapeal. Arve soovi korral saada kiri: info@rikardia.com.

7.2. Krediitkaardimaksete vahendamine Rakenduses toimub Stripe, Inc. kaudu. Krediitkaardimakset tehes on tasu saajaks Platvorm, kes tasub saadud Teenuse tasu edasi Praktikule hiljemalt 14 päeva jooksul, millest on maha arvatud kõik Praktiku poolt Platvormile võlgnetavad ning sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused.

7.3. Platvorm käitub krediitkaardimakset pakkudes Praktiku majandusagendina, vahendades Rakenduses tehtavaid makseid. Kasutaja kohustus Praktiku ees loetakse täidetuks hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Platvorm pangakontole. Platvorm ei ole sealjuures Kasutaja maksekäsundi täitja.

8. Teenuse kvaliteet

8.1. Teenuse vastavuse Praktika meetodile peab tagama Praktik.

8.2. Platvorm ei vastuta ühegi Teenuse osutamise puuduse eest. Kasutaja saab nõudeid esitada ja õiguskaitsevahendeid kasutada vaid Praktiku vastu (va. all punktis 9 toodud piiratud kaebuse esitamise õigus). Platvorm teeb endast parima, et Teenuse kvaliteet oleks nõuetekohane.

9. Kaebuse esitamise õigus

9.1. Kasutajal on õigus esitada Platvormile kaebus 7 päeva jooksul alates Teenuse osutamisest (edaspidi: Kaebus).

9.2. Kaebus tuleb esitada Rakenduse või e-posti vahendusel, eesti või inglise keeles ja koos võimalikult arusaadava probleemi kirjeldusega.

9.3. Platvorm edastab Kaebuse viivitamata Praktikule, palub Praktiku kommentaari ning vaatab Kaebuse läbi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

9.4. Platvorm hindab Kaebuse põhjendatust subjektiivselt ning tugineb eranditult Kaebusega edastatud ja Praktikult kogutud andmetele.

9.5. Juhul kui Platvorm tuvastab, et Kaebus on põhjendatud, võib Platvorm pidada kinni kogu Teenuse tasu või osa sellest ja tagastada selle Kasutajale. 

9.6. Kaebus ei ole seadusest tulenev Kasutaja õiguskaitsevahend.

10. Kasutaja isikuandmete käitlemine

10.1. Kasutaja annab käesolevaga Platvormile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

10.2. Konto loomisel ja Broneeringu teostamisel Kasutaja poolt sisestatud Platvormile teatavaks saanud Kasutaja isikuandmed kantakse elektroonilisse registrisse ning neid kasutatakse teabe edastamiseks Praktikule ja Teenuste pakkumiseks Kasutajale.

10.3. Kasutajal on igal ajal õigus esitada taotlus kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.

10.4. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvasüsteeme, mis vastavad majandus- ja kutsetegevuse valdkonnas keskmisele mõistlikule tasemele.

10.5. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on Kasutustingimustel kasutajasuhte tekkimine Rakenduses Konto loomisel. Isikuandmete töötlemine on Teenuste broneerimise eeltingimuseks.

10.6. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kasutaja Broneeringu kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), telefoninumber, e-posti aadress, makseviis, Kasutustingimustega nõustumine.

10.7. Isikuandmeid töötleb Rikardia Network OÜ, registrikoodiga 16574602, aadressiga Elupuu tee 13, Laiaküla, Viimsi vald, Harjumaa 74008.

10.8. Kasutajale ja Praktikule edastatakse kummagi isikuandmeid, mis on vajalikud kummalegi poolele Teenuse osutamiseks (sh Kasutaja e-posti aadress ja nimi). Käesolevaga annab Kasutaja nõusoleku Platvormile taoliste andmete edastamiseks.

10.9. Platvorm kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid käesolevates Kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.

10.10. Platvormil on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.

10.11. Kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed Platvormi või Praktiku andmebaasidest.

10.12. Kasutaja annab Platvormil nõusoleku saata Konto loomisel või Tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressil:

a. kinnitusi ja teateid, mis on kirjeldatud Kasutustingimustes või mis on vajalikud Rakenduse kohaseks ja õiguspäraseks toimimiseks (sh Konto registreerimise teade, Broneeringu kinnitamise teade jne);
b. infokirju juhul, kui Kasutaja on avaldanud Broneeringu teostamisel või Konto loomisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kasutajal on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta, vajutades kirja lõpus olevale viitele infokirjast loobumiseks.

11. Kasutaja vastutus ja vaidluste lahendamine

11.1. Kasutaja kohustub kasutama Rakendust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

11.2. Rakenduse Kasutustingimustest tulenevad vaidlused Kasutaja ning Platvorm vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

12. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus

12.1. Konto loomisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun rakenduse kasutustingimustega” ning vajutades seejärel nuppu „Nõustun“, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning jaatab nende kehtivust.

13.2. Kasutustingimused on Kasutajale täitmiseks kohustuslikud ning tervikuna siduvad.

Inimene on loodud õnne jaoks nagu lind lennu jaoks.

Vladimir Korolenko