fbpx

Praktikud

Eetikakoodeks

 
 • Praktik tegutseb vastavalt enda väljaõppele ning enda kompetentsuse piirides.

 • Praktik teeb oma tööd ülima hoole ja vastutustundega.

 • Praktik tutvustab enda pakutavate teraapiavormide kasulikkust, õhutamata kliendi ebarealistlikke ootusi teraapia tulemuslikkuse osas.

 • Praktik suhtub kolleegidesse ja teistesse teraapiameetoditesse austusega.

 • Praktik osutab teraapiateenust abivajajatele sõltumata kliendi rahvusest, rassist, religioonist, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest meelsusest, sotsiaalsest kuuluvu­sest, majanduslikust seisust või valitud elustiilist.

 • Kui praktik ei saa mingil põhjusel teenust osutada, peab ta abivajajat informeerima teistest abisaamise võimalustest.

 • Praktik hoolitseb enda erialase kvalifikatsiooni säilimise ja arendamise eest.

 • Seansi tasu vastab Rikardia platvormil väljatoodud tasule.

 • Praktikul on soovitav teha kliendi ja seansi kohta ülestähendusi. Sellisel juhul hoiab ta neid viisil, et oleks kindlustatud nende säilimine ja konfidentsiaal­sus. Praktik on kursis kehtiva seadusandlusega ja lähtub klienti puudutavate andmete säilitamisel sellest. Rikardia platvormil hoolitseme selle eest meie. 

 • Konfidentsiaalsuse säilitamine tähendab, et informatsiooni kliendi kohta antakse ainult juhtumiga seotud professionaalidele seadusega sätestatud korras. Kirjalikes ja suulistes ettekannetes esitatakse ainult andmeid, mis on otseselt seotud päringuga, igal võimalikul juhul püütakse vältida asjatuid privaatsuse rikkumisi. Praktik peab informeerima klienti konfidentsiaalsuse säilitamise piiridest. Enne andmete avaldamist kliendi kohta tuleb temalt selleks nõusolek saada. Informatsiooni kliendi kohta ei avaldata kolmandatele osa­pooltele ilma tema nõusolekuta, kui ei ole otsest ohtu kliendile endale või ühiskonnale. Viimasel juhul antakse informatsiooni asjaga seotud perekonnaliikmetele, vastavatele professionaalidele või võimu­esindajatele.

 • Austades kõikidel juhtudel kliendi õigust ise otsustusi teha, on praktiku kohustus hinnata olukorda professionaalsete teadmiste alusel.

 • Praktik ei võta ega paku vahendustasu talle suunatud või muule spetsia­listile suunatud kliendi eest.

 • Kui praktik soovib teha seansist/seanssidest heli ja/või videosal­vestusi, peab ta selleks kliendilt taotlema kirjaliku nõusoleku enne salvestatava seansi algust.

 • Iga Rikardia praktiku kohus on järgida ja kaitsta esitatud printsiipe. 

Usun, et maailm on üks suur pere ja me peame üksteist aitama.

Jet Li