fbpx

Praktikud

Pereteraapia

Pereteraapia on psühhoteraapia vorm, mille eesmärk on jälgida ja parandada perekondlikke suhteid ning dünaamikaid kaasates kõiki pereliikmeid. Raskused ja probleemid perekonnas on seotud kõikide osapooltega ning pereteraapia eelduseks on mõte, et indiviidi heaolu ning vaimne tervis on tihedalt seotud tema perekonnas toimuvaga.

Perekonnaks peetakse rühma inimesi, kes hoolivad üksteisest. Pereteraapia mõistes võib perekond koosneda paljudest erinevatest lähedaste kombinatsioonidest, nagu vanemad/eestkostjad ja nende lapsed, õed-vennad, vanavanemad, tädid ja onud, sõbrad, omaste hooldajad jne.

Meie perekond mõjutab seda, kes me oleme ja kelleks me saame, nii heas kui halvas. Õpime oma sõnavara, harjumusi, kombeid ja rituaale ning seda, kuidas vaadata ja vaadelda meid ümbritsevat maailma. Samuti õpime nendest esimestest olulistest suhetest, kuidas armastada ja kuidas teistega suhelda.

Peaaegu kõik pered puutuvad ühel või teisel ajal kokku mingisuguse väärtalitlusega, kuid enamik perekondi säilitab või taastab terviklikkuse ja õnnetunde.

Pereteraapia keskmes on pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek.
Pereteraapia on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega.

Millistel juhtudel võib pereteraapia aidata?

Pered käivad teraapias mitmel erineval põhjusel. Probleemid, mida pereteraapia aitab lahendada, on näiteks:

 • Pingelised suhted pereliikmete vahel
 • Stress
 • Viha
 • Suhtlemisprobleemid
 • Trauma (füüsiline või emotsionaalne)
 • Toimetulek pereliikme ägeda või kroonilise haigusega, nagu hulgiskleroos, vähk, insult, krooniline valu või autoimmuunhaigus
 • Armastatud inimese surm ja lein
 • Abielulahutus või romantilised suhted
 • Toimetulek äkiliste muutustega, nagu töötus, kolimine või vangistus.


Pereteraapia võib olla kasulik, kui pereliikmel on mõni järgmistest vaimse tervise seisunditest:

Mis on pereteraapia eesmärk?

Pereteraapia eesmärk on teha koostööd, et ravida kõiki vaimseid, emotsionaalseid või psühholoogilisi probleeme, mis perekonda lõhestavad.

Selleks, et suunata perekonda täisväärtuslikuma elu poole, on pereterapeutide eesmärk aidata inimestel parandada suhtlemist, lahendada pereprobleeme, mõista ja lahendada perekondlikke olukordi ning luua paremini toimiv kodukeskkond.

Pereteraapia eesmärgid sõltuvad klientide esitatavatest probleemidest. Näiteks võivad eesmärgid järgmistel stsenaariumidel erineda:

 • Põlvkondadevahelistest piiridest tulenevad probleemid, näiteks kui vanemad jagavad kodu vanavanematega või kui lapsi kasvatavad vanavanemad. Eesmärk on parandada suhtlemist ja aidata pereliikmetel tervislikke piire seada;

 • Sotsiaalsetest normidest kõrvalekalduvad pered (vaba-abielus olevad vanemad, lapsi kasvatavad homopaarid jne). Eesmärgiks ei ole alati konkreetsete sisemiste probleemide lahendamine, kuid pereliikmed võivad vajada abi, et tulla toime väliste teguritega, nagu ühiskondlikud hoiakud;

 • Erineva rassilise, kultuurilise või usulise taustaga pereliikmed. Eesmärk on aidata pereliikmetel üksteist paremini mõista ja arendada terveid suhteid;

 • Ühte liiget tehakse patuoinaks või tema ravi individuaalteraapias on õõnestatud. Kui üks pereliige on hädas sellega, et tunneb end kõrvalejäetuna või saab teistelt pereliikmetelt piiratud tuge, on eesmärk suurendada empaatiat ja mõistmist indiviidi suhtes oma peres ja pakkuda neile tuge ravi jätkamiseks;

 • Inimese probleemid tunduvad olevat lahutamatult seotud probleemidega teiste pereliikmetega. Juhtudel, kui probleem või probleemid on sügavalt juurdunud teiste pereliikmetega seotud probleemidega, on eesmärk tegeleda kõigi kaasaaitavate faktoritega ja lahendada või leevendada selle probleemide mustri kaasmõjusid.

 • Segaperekond (st kasupere). Segapered võivad kannatada nende olukorrale omaste probleemide all. Segaperedes on pereteraapia eesmärk parandada pereliikmete mõistmist ja hõlbustada tervislikku suhtlemist.

Alusta pereteraapiaga

Pereteraapia viisid ja vormid

Vaimse tervise praktikud kasutavad erinevaid pereteraapia tehnikaid ning paljud on spetsialiseerunud mõnele konkreetsetele variandile. Teraapia tüübi valik sõltub teie pere konkreetsetest vajadustest ja asjaoludest. Terapeudid võivad kombineerida erinevate terapeutiliste lähenemisviiside elemente, et vastata täpsemalt teie vajadustele.

Mõned nendest pereteraapia vormidest lähemalt:

 • Funktsionaalne pereteraapia (FPT): terapeudid kasutavad seda tüüpi kõige sagedamini käitumisprobleemidega lastega perede abistamiseks. FPT hindab pere dünaamikat, mis on kaasa aidanud lapse probleemsele käitumisele, parandab pere suhtlemis- ja vanemlusoskusi ning toetab positiivset tugevdamist.
 • Abielunõustamine / paariteraapia: keskendunud paarisuhtele, romantilisele partnerile. Abielu- ja pereterapeutide eesmärk on aidata paaridel oma probleeme kindlaks teha ja lahendusi leida. Probleemid võivad olla seotud suhtlemise, laste kasvatamise, rahaasjade, enda või partneri vaimse tervise seisundi mõistmise ja muuga.
 • Strateegiline pereteraapia: see on lühiajaline pereteraapia, mis keskendub positiivsete struktuursete ja käitumuslike muutuste tegemisele perekeskkonnas. Lähtutakse sellest, et perekonnal on laste elus ja arengus kõige olulisem roll. Terapeudid võivad seda teraapiavormi kasutada käitumisprobleemidega lastega perede puhul.

 • Struktuurne pereteraapia: seda tüüpi teraapias vaadeldakse perekonnasiseseid suhteid, piire ja hierarhiaid (selle struktuuri). Teraapia keskendub otsesele suhtlusele teie pereliikmete vahel, mis on peamine viis positiivsete muutuste esilekutsumiseks. Struktuurse pereteraapia põhialuseks on see, et terapeudi juhendamisel avastavad pered oma alternatiivid oma probleemsetele üksteisega suhtlemise mustritele.

 • Süsteemne pereteraapia: Süsteemse pereteraapia aluseks on perekonna probleemide käsitlemine erinevates kontekstides. Näiteks uurib terapeut, kuidas üks pereliige toimib romantilises suhtes partnerina, vanemana ja lapsena oma vanematele. Kontekst hõlmab ka kultuurilisi, religioosseid ja poliitilisi vaateid ning sotsiaal-majanduslikku staatust. See lähenemisviis peab konteksti psühholoogilise arengu ja emotsionaalse heaolu jaoks kõige olulisemaks.

Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud. Terapeudid võivad ka jälgida peredünaamikaid ja omavahelist suhtlust kokkuleppel elukohas, et märgata ja välja tuua nüansse, mida teadlikult ise ei taju.

Perekohtumiste sagedus sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest. Seansid võivad toimuda nii kord nädalas kui ka kord paari kuu jooksul. Pereteraapias võiksid osaleda kõik peres koos elavad või probleemiga seotud inimesed. Vahel saab teraapiat alustada ainult ühe või paari pereliikmega, kuid seegi aitab probleemset olukorda leevendada, sest kui muutub ühe pereliikme käitumine, ei saa jääda muutumata teistegi oma. 

Kas pereteraapia toimib?

Terviklik lähenemine peresiseste probleemide lahendamisele on osutunud paljudel juhtudel äärmiselt tõhusaks. Pereteraapias saavad pered praktiku juhendamisel oma probleemidega tegeleda turvalises ja kontrollitud keskkonnas.

Pereteraapia eelised on:

 • parem arusaam tervetest piiridest ning peremudelitest ja dünaamikast,
 • parem suhtlus,
 • parendatud probleemide lahendamine,
 • sügavam empaatia,
 • vähendatud konfliktid ja paremad viha haldamise oskused.


Täpsemalt võib pereteraapia peresuhteid parandada järgmistel viisidel:

 • perekonna kokkutoomine pärast kriisi,
 • aususe loomine pereliikmete vahel,
 • usalduse loomine pereliikmete vahel,
 • toetava perekeskkonna kujundamine,
 • peresiseste pinge- ja stressiallikate vähendamine,
 • aidata pereliikmetel üksteisele andestada,
 • pereliikmete konfliktide lahendamine,
 • isoleeritud pereliikmete tagasitoomine.

Pereteraapia parandab pere paremaks toimimiseks vajalikke oskusi, sealhulgas suhtlemist, konfliktide ja probleemide lahendamist. Nende oskuste parendamine suurendab ka edupotentsiaali pereprobleemide ületamisel ja nendega tegelemisel.

Pereteraapias keskendutakse kõikidele pereliikmetele tervenemise hõlbustamiseks vajalike vahenditega varustamisele

Huvitavaid fakte teadusest pereteraapia kohta

Pereteraapia valdkond hakkas arenema ja on pärit 20. sajandi teisest poolest. Enne Teist maailmasõda tugines psühhoteraapia Sigmund Freudi põhimõtetele, mis keskendus patsiendi ja arsti vahelisele vastasikusele suhtele. Arvati, et patoloogia on inimese sees. Alles 1950. aastatel hakkasid arusaamad muutuma, kuna ilmnesid uued faktid skisofreeniahaigete ja nende peredega tehtud töödest. Sellest ajast on Freudi teooriast kaugenetud ning liigutud süsteemse lähenemise suunas.

Teadlased, kes tunduvad enim mõjutanud pereteraapia valdkonna arengut selle algusajal, ei olnud sugugi mitte niivõrd psühhoterapeudid, vaid sellised teadlased nagu infoteoreetik Claude Shannon, küberneetik Norbert Wiener ja üldine süsteemiteoreetik John von Neuman. Antud loendisse tuleb lisada George Bateson, kelle geniaalne lähenemine näitas, kuidas erinevatest allikatest pärit ideed võivad olla kasulikud suhtluses, sealhulgas psühhopatoloogiaga seotud protsesside mõistmisel.

Samuti on olulist rolli mänginud pereteraapia arengul Murray Bowen, kelle huvi skisofreenia vastu andis tõuke teadusuuringute tarbeks rahaliste vahendite leidmiseks Riikliku Vaimse Tervise Instituudis 1950. aastatel. Marylandi osariigis Bethesdas kavandati uus tiib, mis oli kavandatud psühhiaatrilisteks uuringuteks

Salvador Minuchin avaldas 1974. aastal teose Pered ja pereteraapia. Tema teooria põhineb “strukturaalsel pereteraapial”, mis on protsess, kus peetakse oluliseks asjaolude vahelist tagasisidet ja tagasisidele järgnevat muutust. Teisisõnu: “Inimese suhte ja tuttava konteksti vahel, milles ta toimib, muutub inimene tema objektiivseks kogemuseks.” Terapeut siseneb perekondlikku keskkonda ja temast saab muutuste agent. Selle uue vaatenurga kasutuselevõtt alustab ümberkujundavat ja tervendavat protsessi, kuna iga pereliige kohandab oma maailmapilti uue teabe suhtes.

Kasutatud allikad ja viited

* Rikardia platvormil pakub peredünaamikate jälgimisel põhinevat pereteraapiat Ronski Kosky

Alusta pereteraapiaga